Nämnden för båtlivsutbildning, NFB NFB

Om NFB

Nämnden för båtlivsutbildning, NFB, är en ideell förening med uppgiften att utveckla och fastställa kompetensintyg för utbildning inom svenskt fritidsbåtsliv, utbilda och auktorisera förhörsförrättare, marknadsföra intygen samt informera studieförbund och allmänhet.

NFB bildades 1985 och är resultatet av ett samarbete mellan Transportstyrelsen, Svenska Båtunionen, Svenska Seglarförbundet och Svenska Kryssarklubben.

Ur stadgarna:

Nämnden bildades 1985 och är en ideell förening med uppgift att:
Fastställa förutsättningar och kunskapskrav för erhållande av Förarintyg och Kustskepparintyg samt för annat intyg för fritidsbåtsförare som beslutas vid årsmöte.

Organisationerna

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Vi finns på 15 orter i landet och vi har idag cirka 1 650 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Vi utvecklar ett tillgängligt transportsystem med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa. Med respekt för konsekvenser för medborgare och näringsliv utformar vi regler och följer upp att de efterlevs. Vi förser samhället med uppgifter om transportmedel och förare. Vi arbetar med helhetssyn och effektivitet och har hög servicenivå i vår kontakt med omvärlden.

Svenska Båtunionen

Svenska Båtunionen består av 24 regionala Båtförbund och två direktanslutna klubbar (Kungliga Motorbåtklubben och Navigationssällskapet). Båtförbunden omfattar ofta länet där det är aktivt eller på annat sätt logiska områden (t ex Mälarens BF omfattar Mälaren medan Saltsjön-Mälarens BF omfattar Stockholm med närområde). Båtförbundet organiserar Båtklubbarna inom “sin” region.

Båtförbundet skall samordna det regionala båtlivet, fungera som remissinstans för länsstyrelse mm och vara medlemsklubbarnas kontakt om de behöver externt stöd i sin verksamhet. Organisationen ser ofta ut som riksorganisationen, dvs man har en styrelse och ämneskommittéer eller enskilda sakkunniga som arbetar med förvaltning och olika projekt.

Svenska Båtunionen ska:

  • vara den naturliga samtalspartnern i alla frågor som rör svenskt båtliv
  • bedriva ett aktivt miljöarbete med koppling till båtlivet
  • säkerställa den marina infrastrukturen och övriga resurser för fritidsbåtbruk
  • verka för ett gott sjömanskap
  • ta tillvara medlemmarnas intressen och generera medlemsnytta

Verksamheten bedrivs huvudsakligen i utsedda kommittéer och arbetsgrupper och under respektive kommittérubrik hittar du mål och verksamhet.

Svenska Seglarförbundet

Svenska Seglarförbundet är ett av 69 specialidrottsförbund som är anslutna till Svenska Riksidrottsförbundet, RF, och ett av 35 olympiska specialförbund i Sveriges Olympiska Kommitté, SOK. Svenska Seglarförbundet har cirka 115.000 medlemmar fördelade på 375 klubbar, 17 distrikt och 80 klassförbund.

Svenska Seglarförbundet är ett idrottsförbund och verksamheten ska fokuseras på idrotten segling.
Svenska Seglarförbundet och dess distrikt ska utveckla sin rekryterings-, utbildnings-, tränings- och tävlingsverksamhet i samverkan med klubbarna.

Svenska Seglarförbundet ska verka för att antal kappseglare ska bli fler och för en stark elit.

Svenska Kryssarklubben

Svenska Kryssarklubben bildades 1923 och är en allmännyttig ideell förening med ca 43 000 individuellt anslutna medlemmar. Kryssarklubben är för dig som älskar båt, hav och skärgård för segel eller motor. Syftet med föreningen är att stärka hågen för turist- och långfärder till sjöss. I modernt språkbruk så vill vi inspirera till ett aktivt båtliv, ökad gemenskap, och dela erfarenheter för ett säkrare båtliv.

Inom Svenska Kryssarklubben finns det 14 kretsar; Blekinge, Bottenhavet, Bottenviken, Dacke, Eggegrund, Medelhavsseglarna, S:t Anna, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Vänern, Väster Mälaren, Västkusten och Öresund samt 10 nämnder; 24-timmars, båttekniska, eskader, hamn- och farled, information- och marknadsföring, miljö, qvinna ombord, sxk-ungom, utbildning och utland.