Båtpraktikintyg - dager

Båtpraktikintyg är ett intyg som visar att innehavaren efter prövning visat sig ha tillräcklig praktisk förmåga att hantera en fritidsbåt i olika situationer som kan härledas till de förhållanden som utgör grund för förarintyg  och kustskepparintyg.

Båtpraktikintyg (dager) rekommenderas för den som erhållit förarintyg.

Båtpraktikintyg (dager) är ett förkunskapskrav för den som ska prövas för kustskepparintyg

Båtpraktikintyg (mörker) rekommenderas för den som erhållit kustskepparintyg.

För att erhålla båtpraktikintyg (dager/mörker) ska den sökandes kunskaper prövas av en av NFB auktoriserad förhörsförrättare. Lista över auktoriserade förhörsförrättare finns på NFB:s hemsida under rubriken Sök förhörsförrättare.

Prövningen genomförs som ett kombinerat utbildnings- och förhörstillfälle där teoretiska kunskaper som tidigare godkänts vid förhör till förarintyg och kustskepparintyg omsätts till praktiskt handhavande i naturlig miljö.

Prövningen omfattar bl a praktisk navigering, hantering av materiel ombord, knopslagning samt olika typer av manövrering både fritt till sjöss och i samband med förtöjning/losskastning.

Fastställda kunskapsfordringar för BåtI återfinns under länkarna nedan. I dokumenten återfinns detaljerade uppgifter avseende kunskapsfordringar, utformade som övningsmoment, för att uppnå ett godkänt resultat vid förhör av NFBs förhörsförrättare.

För att båtpraktiken ska anses vara genomförd av Nämnden för båtlivsutbildning krävs att den utförs tillsammans med auktoriserad förhörsförrättare alternativt utförs av annan person som innehar lägst behörigheten kustskepparintyg.  Innehav av denna behörighet ska kunna styrkas vid provtillfället. Då denna blankett utnyttjas skall blanketten alltid kompletteras med kopia av övningsledarens kustskepparintyg och kopia på identitetshandling. Om den intygande inte är en förhörsförrättare ska blanketten tillsammans med kopiorna och intygsboken skickas in till kansliet för registrering och stämpling.

Ladda ner kunskapsfordringarna (pdf)

Ladda ner intygsblankett (pdf)

Båtpraktikintyg - dager

Ingen avgift för förhör, men övriga kostnader kan tillkomma.